INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Poniżej znajdzie Pan / Pani podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pana / Pani danych osobowych podanych w karcie pacjenta w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest NZOZ „GOR-DENT” s.c. Anna i Bartłomiej Gordon, ul. Dunikowskiego 9, 02-784 Warszawa.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: ochronadanych@gordent.pl, pod numerem telefonu (22)644-37-18, (22)644-37-20 lub pisemnie na adres administratora wskazany w poprzednim punkcie.
 3. Pana / Pani dane, w tym dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) i prowadzenia dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 4. Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową na świadczenie usług medycznych – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 5. Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i dokumentacji medycznej (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).
 6. Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość administratora, firma hostingowa gwarantująca dostęp do strony internetowej i poczty elektronicznej administratora). Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli usługa medyczna podlega refundacji Pana / Pani dane mogą być ponadto przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli usługa medyczna jest realizowana na zlecenie firmy ubezpieczeniowej dane mogą przekazywane do firmy ubezpieczeniowej, w której Pan / Pani posiadacie ubezpieczenie.
 7. Pana / Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Pana / Pani dane mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych. Dotyczy to osób, które podpisały zgodę marketingową. Wyrażenie zgody marketingowej jest dobrowolne i nie stanowi warunku uzyskania usługi medycznej. Zgodę marketingową można w każdej chwili wycofać – musi to nastąpić w sposób udokumentowany np. na piśmie lub drogą mailową.
 9. Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym w okresie przechowywania dokumentacji medycznej przewidzianym w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania nie obejmują Pana / Pani danych zawartych w dokumentacji). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, który jest wiążący dla administratora, chyba że będzie onw stanie wykazać, że w stosunku do Pana / Pani danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana / Pani interesów, prawi wolności lub Pana / Pani dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pana / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
 11. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem na Pana / Pani rzecz usług medycznych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania usługi.

Informujemy, że wszelkie zmiany treści w dokumencie „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” będą na bieżąca aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej: www.gordent.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w recepcji kliniki.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress